was successfully added to your cart.

Gaelic blessing

By 9. March 2012 Europe, Voice No Comments
DSC00210

We have been in Edinburgh recording Colin Symes singing this wonderful Aaronic blessing in Gaelic – a very special moment.

Gaelic ……

Gu‘m beannachadh an Tighearna sibh,

Agus gun gleidheadh e sibh;

Gu’n tugadh an Tighearna

Air aghaidh dealrachadh oirbh,

Agus bitheadh e gràsmhor dhuibh,

Agus bitheadh e gràsmhor dhuibh,

Gun togadh suas an Tighearn’ a ghnùis oirbh,

‘S gun tugadh e dhaibh sìth

Leave a Reply